YOONG (1)

Dịch vụ 1-50
116/27 Thien Phuoc, Ward 9 Tan Binh Ho Chi Minh

Vũ Duy (Designer)  

Môi trường trẻ trung. Mọi người rất thân thiện, chia sẻ nghiệp vụ và kinh nghiệp sống. Phúc lợi công ty tốt.