Yojee (14)

Sản phẩm 1-50
384 Hoàng Diệu District 4 Ho Chi Minh

jen goring (VP)  

Cũng tạm. Đánh giá:
- CTO sợ mất chức, bossy vãi đái ra! Hắn làm như kiểu tao là số 1.
- Planing thiếu chuyên nghiệp
Còn lại lương lậu thì khá ok.