YODY Fashion (13)

Sản phẩm 151-300
5 Hồng Quang, Thành Phố Hải Dương

Ẩn danh  

Chưa làm đây hôm nào nhưng hôm đầu tiên đến thấy toàn bộ nhân viên cùng đứng đặt tay lên ngực hô khẩu hiệu, tất cả đọc đồng thanh như cái máy gần 10 phút. Giống đa cấp haho haho quá nên k làm nữa