Yakson Beauty (16)

Sản phẩm 1-50
Ha Noi

Ẩn danh (Dev quèn )  

Làm ở đây lương so với mặt bằng chung là thấp , thưởng thì nợ, lương cũng nợ nốt.
Hỏi lương thì nhân sự hãm , từ chối trách nhiệm, đùn đẩy nhau. Thời gian làm việc bóc lột hết sức có thể, nghỉ trưa 12h đến 1h, nhưng 1h kém 15’ đã bắt dậy để training, nghỉ chủ nhật cũng bắt đến training.

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like