Wizeline (9)

Sản phẩm 151-300
Toà nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám District 10 Ho Chi Minh

Eastlaos  

Văn phòng rất cool, đánh giá chỉ xếp sau Axon ở đất Saigon này. Enginer Manager có vẻ cởi mở thân thiện, riêng 1 số Senior hơi chảnh dù trình không cao,