Wata Solutions (40)

Sản phẩm 1-50
195 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn)  

Chế độ cty này dù gì cũng như start up thôi. Vầy là ổn rồi mấy ông đi so với tập đoàn nước ngoài sao mà bì cho nổi