Wata Solutions (40)

Sản phẩm 1-50
195 Dien Bien Phu Binh Thanh Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn)  

Làm ở cty này hơn 2 tháng, mới quyết định ký hd chính thức xong. Thấy nhiều hoạt động nội bộ tốt với khá friendly mà sao các bác nói nặng vậy không hiểu? Còn chê tuyển nhiều lấy số lượng? Bây giờ đang triển referral bonus cho bất cứ ai giới thiệu người vào làm luôn kia kìa.