VSOURCE (52)

Sản phẩm 151-300
Quang Trung District 12 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty không minh bạch rõ ràng biểu quyết này nọ cho có lệ nhưng đã có quyết định hết rồi.

Ẩn danh đã   12 ngày trước

tất cả chỉ là hình thức cho những thành phần nịnh nọt tin là thiệt và chống lại anh em nghĩa đoàn

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Có anh H làm chủ tịch công đoàn mà bạn, ảnh cũng hỗ trợ giúp đỡ sourcer nhiều lắm mà, ví dụ đưa ra thỏa ước lđ tập thể đó

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Cái thỏa ước như shit !!!!!