VNG Corporation (175)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

Người cùng ngành IT  

Chào bạn. Bạn có biết Bosch BGSV là một công ty vô cùng xấu xa chà đạp nhân viên. Hãy cảm thấy hạnh phúc ở công ty hiện tại của bạn