VNG Corporation (175)

Sản phẩm 1000+
182 Le Dai Hanh St Ho Chi Minh

dev gà (Devops quèn)  

Muốn xem một cái gì đó công minh thì tìm những review của người từng làm, từng trải ở môi trường công ty trên dưới 6 tháng. Vào đọc tìm ý kiến khách quan toàn thành phần rớt phỏng vấn, cay đời quay lại review. Những thành phần như vậy càng kiến tui cảm thấy năng lực HR vượt bật vì loại được ra khỏi cty. =))

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like