VNEXT SOFTWARE (11)

Outsource 301-500
Ha Noi, Da Nang

first class (Manager)  

Công ty thành lập từ 2008, nhiều biến động nhân sự là khó tránh. Luơng mức trung bình, văn phòng mới có vẻ đẹp, 3 năm trở lại đây thấy tích cực về mặt truyền thông.