True Money (27)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

CC (Back )  

Công ty giờ đã về tay Thái, tập đoàn to có nhiều thứ học hỏi được. So với start up chế độ ổn, quan trọng không khí làm việc vui vẻ hoà nhã, việc là trên hết. Có bàn bi lắc cho anh em xả hơi.