True Money (27)

Sản phẩm 301-500
165 Thai Ha Dong Da Ha Noi

NV lâu năm (NV quèn)  

Lương lậu chuẩn, đúng với năng lực. Ngoài ra thưởng KPI cũng rõ ràng. Làm càng lâu năm càng có chế độ tốt. OT đúng quy định