TMT Solutions (95)

Sản phẩm 1-50
Tan Phu Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty như cái đách ***, lương bèo bọt, những người làm lâu năm đều nghỉ việc vì công ty chả ra gì thì đủ hiểu. Xách quần té gấp

Ẩn danh đã   9 tháng trước

Phòng marketing, phòng Dev tao vẫn sống khỏe đây. Mọi người cống hiến vì công ty