TMT Solutions (95)

Sản phẩm 1-50
Tan Phu Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Công ty ngày càng phát triển mạnh và có nguồn vốn ổn định. Đã giải quyết tất cả bảo hiểm lao động cho nhân viên

Ẩn danh đã   9 tháng trước

trả được năm trước, xong g lại nợ tiếp nữa r bạn ey. xã giao với nhân sự nhiều vào để có thông tin chính xác đê