Synova Solutions (81)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Truong Thanh Binh  

Nhân viên cũ
Lúc còn làm thấy công ty chả có quy củ gì, ai làm gì làm. Ngoài ra phúc lợi cũng tạm ổn, ra vào nhanh quá nên không biết giờ khá hơn chưa.