Synova Solutions (52)

Dịch vụ 51-150
5 Nguyen Gia Thieu District 3 Ho Chi Minh

Nguyen Thu Ha  

Đến phỏng vấn thấy công ty thủ tục khá gọn gàng, tiếc phải cho mình chờ 30ph nên mất 1 sao.