Success Software Services (26)

Dịch vụ 1-50
4 Phan Thuc Duyen Tan Binh Ho Chi Minh

Successor (Dev quèn)  

Công ty do ông Thành thành lập, phải nói lúc mình làm là khá tệ, có nhiều traps, cho nhân viên nghỉ những ngày gần tết để khỏi phải thưởng lương nhân viên.
Sếp đi cưới nhân viên không đi tiền mừng.
Không biết bây giờ lên tới CMMi level bao nhiêu rồi.