Stepmedia Software (1024)

Sản phẩm 1-50
19 Ho Van Hue, W9 Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Marketing)  

Không cần nịnh, thậm chí có ý kiến thì cứ raise lên cho sếp cân nhắc, sếp không bao giờ đì nhân viên vì raise ý kiến đâu