Stepmedia Software (1103)

Sản phẩm 1-50
19 Ho Van Hue, W9 Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Marketing)  

Các sếp không hề lạm dụng uy quyền mà ra vẻ ta đây, ngược lại rất thân thiện và luôn hỗ trợ nhân viên dù họ thuộc phòng ban khác