Stepmedia Software (549)

Sản phẩm 1-50
19 Ho Van Hue, W9 Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Leader sale)  

Ở công ty này không có ai ăn không ngồi rồi mà hàng tháng được lãnh lương từ Tom Peng cả, tất cả đều phải làm việc hết sức mình và tạo ra kết quả thì mới nhận được số tiền xứng đáng