Stepmedia Software (549)

Sản phẩm 1-50
19 Ho Van Hue, W9 Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Tùng (Closer)  

Sếp nhắc nhân viên bán hàng phải có đạo đức, không được hứa lố, không được hứa lèo để dụ khách hàng mua mà phải nói sự thật