Stepmedia Software (1103)

Sản phẩm 1-50
19 Ho Van Hue, W9 Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Ẩn danh (Qualifier)  

Leader tốt, biết giao việc hợp lí và chịu trách nhiệm cho mọi sai sót của nhân viên