Seldat Inc (33)

Sản phẩm 51-150
72 Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

rờ (bèo)  

Công ty mang tiếng US:
- Chế độ cùi bắp
- Đồ dùng cùi mía
- Máy móc cũ ríc
- Chế độ không rõ ràng
- dụ vào làm cho được rồi kệ người ta
=> không nên làm