Seldat Inc (33)

Sản phẩm 51-150
72 Phan Đăng Lưu Phu Nhuan Ho Chi Minh

rờ tí (UV)  

Interview xong không báo kq, hỏi HR thì im re mặc dù đã xem tn, làm việc ko chuyên nghiệp.