PYCOGROUP (22)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Anh Nam (Senior)  

Mình cảm thấy thất vọng, tuyển vô tội vạ, tuyển bất chấp. Dự án kéo dài 3 4 tháng, đến khi không cần là ép nghỉ...