PYCOGROUP (26)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Ex (Culi)  

Lời khuyen chân thành là đừng bao giờ vô cty này. Cty toàn chơi trò tiểu nhân vs nhân viên, đủ đường mưu mẹo để hạ bạn. Người giỏi thì đừng bao h vô đây, ai tiểu nhân bụng dạ đàn bà thì xin mời nhập hội

Jack đã   25 ngày trước

May quá, mình lỡ vô và giờ giấy toàn người giỏi và nhiệt tình. Sông có khúc, người có lúc