PYCOGROUP (24)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Long (PM)  

Mấy bạn cho hỏi lương PM trong này thế nào? Phỏng vấn có khó ko?