Orient Software Development Corp. (37)

Dịch vụ 151-300
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

dev mới vô (dev quèn)  

ae cho hỏi cty này có thưởng dự án không? Thanks

lính đã   6 tháng trước

35k * man-day. Tính ra như tiền cơm trưa vậy