Oivan (1)

Outsource

Ẩn danh (Dev quèn)  

Bạn nào làm công ty này rồi cho mình xem ý kiến với
Chả là mình đang tính apply vào OIVAN Đà Nẵng