Ninasoft (15)

Sản phẩm 51-150
Ha Noi

dev chân chính (trên đầu lão chết tiệt)  

đm, trừ lương nhân viên những ngày nghỉ tết.
kẹt vkl