Ninasoft (15)

Sản phẩm 51-150
Ha Noi

thực tập không lương (thực tập không lương)  

Công ty đéo gì thực tập không có chút trợ cấp nào.
vào đéo có người để hỏi.