NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Siêu nhân (dev)  

Công ty tuyển siêu nhân, pv nhiều vòng cho vui chỉ quan trọng vòng cuối với bên Nashtech UK, bên đó đánh fail thì coi như phí hết thời gian.