NashTech (117)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Tèo (dev cùi)  

process phỏng vấn lằng nhằng ko hiệu quả, ko đánh giá được năng lực, nhân sự bên VN ko có quyền quyết định, đậu rớt phụ thuộc vào bên Nát tét UK