NashTech (116)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Gà (dev)  

Pv nhiều vòng duplicate câu hỏi rất nhiều, tính ra cũng như 1 vòng thôi, vòng nào cũng hỏi đi hỏi lại y chang mất thời gian vô cùng.