NashTech (89)

Dịch vụ 301-500
364 Cong Hoa Tan Binh Ho Chi Minh

Insider  

Người giỏi đi hết rồi. Chỉ còn đám sửu nhi với xu nịnh ngồi chém gió lãnh lương. Trình kém, khoái thể hiện. Tạm được cho sinh viên mới ra trường cần đẹp CV và thu nhập.

Dev đã   6 tháng trước

Người giỏi đi thì tuyển người giỏi khác vào, thấy công ty đang tin tuyển người quá trời mà