MPire (3)

Sản phẩm 1-50
16A Le Hong Phong St. District 10 Ho Chi Minh

faker (Dev cùi)  

Mình vô công ty làm PHP, framwork Phalcon. Nói chung cách dev khá cùi. Chức năng đơn giản làm rườm rà. Một công ty cùi nhất mà mình làm.
Các team khác thì chưa biết.

lạc đà không bứu (dev dạo)  

mới nhận được lời mời pv, không biết có tiền bối nào đã từng làm việc ở đây cho tại hạ xin rờ víu một chút

lalandlanding (chưa biết)  

cho xin 500đ infor về công ty này với các anh em