Mitsubishi Electric Vietnam (2)

Sản phẩm 51-150
72 Le Thanh Ton District 1 Ho Chi Minh

Hr (Hr)  

Công ty có bà HRM tên Lê Huỳnh Minh Thụy hãm lắm.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Chuẩn luôn

Ơ kìa đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like