Ẩn danh  

Lãnh đạo nói lời giữ lời, không bao giờ hứa lèo