Trân (Marketing)  

Leader tốt, biết take care nhân viên, có nói chuyện phiếm qua lại trong lúc làm việc