Người không trong cty (Dev)  

Công ty như k*t, sếp như con c*t, suốt ngày lên mạng nói đạo lý nhưng lại sống như l*l. Cty tới chỗ đi đ*i còn không có.