LEANOW (SSSTUTTER) (2)

Sản phẩm 1-50
Dong Da, Ha Noi

Tránh gấp (Chạy đi)  

Công ty lỗ nên trừ 15% lương nhân viên mà không báo trước, sát ngày mới báo, làm 1 năm bị trừ lương mất nửa năm.
Văn phòng hôi, đầy chuột.
Không có giờ nghỉ trưa.