Inspectorio (24)

Sản phẩm 51-150
The Galleria Metro 6 Office Tower,59 Hanoi highway District 2 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Phúc lợi tốt và nhiều hoạt động ngoại khóa cho nhân viên
good planning và payment. Không bắt OT đột xuất