Home Credit Vietnam | PPF (23)

Sản phẩm 1000+
20 Nguyen Dang Giai (Next to Sai Gon Bridge) District 2 Ho Chi Minh

ung vien  

công ty có bộ phận hr xàm lông nhất, gọi điện hẹn pv mà đến cái mail xác nhận để ứng viên biết ngày giờ, điạ điểm, contact point cũng không có.