HDWEBSOFT (45)

Dịch vụ 51-150
403 Nguyen Thai Binh Tan Binh Ho Chi Minh

Không quá (Trâu nước)  


Nhìn chung là tốt. Các điểm chưa thực sự tốt thì thường không liên quan đến công việc cũng như định hướng của dev.