HAPODIGITAL (43)

Outsource

Ẩn danh  

Mọi người đừng có để cho bọn kia vào tẩy trắng, đừng ngại mà nói ra hết mấy cái hãm l của thằng phong và chỗ của nó đi