HAPODIGITAL (43)

Outsource

Nhân viên cũ (NV quèn)  

Thấy môi trường làm việc khá nice, sếp hòa đồng thân thiện, học hỏi được nhiều thứ mà nhiều bác chê thế nhỉ?