HAPODIGITAL (43)

Outsource

Ẩn anh (nhân viên)  

Mình thấy công ty khá tốt, không nhiều hoạt động lắm nhưng đi làm khá vui