Groove Technology (18)

Dịch vụ 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

Cần tây (Noop)  

Cho hỏi công ty này phỏng vấn bằng tiếng anh hay tiếng việt vậy bà con