Groove Technology (29)

Dịch vụ 51-150
132 Ham Nghi District 1 Ho Chi Minh

 

Không được giỏi hơn sếp. Đây là điều tối kỵ ở Groove nếu không bạn sẽ
bị cho ra đi sớm